Lease Agreement

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ŞARTLAR

Yukarıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartları içeren işbu otomobil kiralama sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşme ile LENACARS, sözleşmede belirtilen araç veya araçları, sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılması için MÜŞTERİ’ye teslim etmeyi, MÜŞTERİ ise, söz konusu araç veya araçları işbu sözleşmeden doğan hak ve sorumlulukları doğrultusunda karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uyarak kullanmayı ve bu kullanma karşılığı sözleşmede belirtilen tüm bedelleri (Kira bedeli, depozito, varsa ek paket hizmetleri, süre aşım, uzatma bedelleri, ceza, geçiş ücretleri vb.) ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralama başlangıcında, gerekli tüm bilgiler (Sürücü bilgileri, kimlik bilgileri, ehliyetleri, 1.derece yakınının iletişim bilgileri vb.) MÜŞTERİ tarafından LENACARS a bildirilecek, pasaport, kimlik, ehliyet belgelerinin asılları LenaCars’ın yetkili teslimat personeline gösterilecek ve fotokopileri LenaCars’a teslim edilecektir. LENACARS işbu sözleşmeyi dilediği zaman MÜŞTERİ’ye mail, faks, sms yolları dâhil olmak üzere yapacağı bildirim ile tek taraflı olarak feshedebilecektir.

2. KİRA KONUSU ARAÇ, KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

İşbu sözleşme ile LENACARS tarafından, MÜŞTERİ’ye aşağıda belirtilen tutarlar karşılığı araç kiralanacaktır. Kiralama başlangıcında teminat mahiyetinde aşağıda belirtilen tutarda depozito alınacaktır. MÜŞTERİ, depozito üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Aşağıda yer alan tutar ve koşulları ödemeyi MÜŞTERİ kabul etmiştir, MÜŞTERİ’nin yükümlü olduğu tüm ödemeler kiralamanın başlamasından önce peşin olarak LENACARS’ ödenecektir. Aracın kira süresinin bitiminde iade sürecinde veya sonrasında yapılacak kontrollerde, depozito bedelini aşan tutarlarda; HGS borcu, TPC (Trafik Para Cezası) araç içerisinde veya dışında hasar, zarar, ziyan olması halinde, MÜŞTERİ LenaCars tarafından belirtilecek olan tüm tutarı ödeyecektir. Araç iadesi esnasında tespit edilebilen tüm zarar, ziyan ise depozito bedelinden direkt olarak mahsup edilecektir. Oluşan zarar, ziyanın depozito bedelini aşması halinde ise MÜŞTERİ araç iadesi esnasında depozito bedelini aşan tutarı derhal LenaCars’a ödeyecektir.

2.1 Süre Uzatma Talebi: Araç kira süresi uzatma talepleri kira süresinin bitiminden min. 2 gün öncesinde LenaCars’a sözlü ve yazılı şekilde MÜŞTERİ tarafından iletilmelidir. Süre uzatımı LenaCars’ın belirleyeceği güncel kira tutarı doğrultusunda gerçekleşecektir ve MÜŞTERİ bunu peşinen kabul etmiştir. LenaCars süre uzatımı yapıp yapmama konusunda tek başına karar alma yetkisine sahiptir, dilediği takdirde aracın kira sürecini sonlandıracaktır. MÜŞTERİ’nin bu duruma itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

2.2 Süre Aşım Ücreti: Aracın kiralama süreci madde 2.1’de açıkça belirtildiği üzere, MÜŞTERİ’nin min. 2 gün önceden sözlü ve yazılı şekilde LENACARS’a bildirilmesi ve LenaCars’ın süre uzatım talebini onaylaması durumunda mümkün olacaktır. Böyle bir halde aracın kira süresinin uzatılıp uzatılmaması tamamen LenaCars inisiyatifindedir. MÜŞTERİ kira süresinin sonunda iade gün ve saatinde aracı sorunsuz, temiz bir şekilde iade etmekle yükümlüdür. Araç iadesinin belirtilen gün ve saatte yapılmaması halinde 1 – 3 saat arası gecikmelerde güncel kira tutarı üzerinden yarım gün, 3 saati aşan gecikmelerde tam gün kira bedeli MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. Araç iade süresinin 1 günü geçmesi halinde LenaCars güncel kira tutarının 3 katı oranında ceza bedelini MÜŞTERİ’ye yansıtacaktır. Ayrıca aracın zamanında teslim edilmemesi dolayısıyla LenaCars araç rezervasyon sürecinde yaşanan aksamalar doğrultusunda oluşacak tüm zarar, ziyan MÜŞTERİ’ye fatura edilecektir. LenaCars tüm oluşacak zarar, ziyanını güvence bedeli olarak aldığı depozito tutarından mahsup etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ aracı iade etme sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda ise LENACARS’ın araçları bulunduğu yerde alma hakkına sahip olduğunu MÜŞTERİ kabul etmiştir. MÜŞTERİ araç iade sorumluluğunu yerine getirmesi, bundan kaçınması durumunda emniyeti suistimal suçu işlemiş olacak ve LenaCars derhal yasal işlemleri başlatacaktır.

3. ARAÇLARIN KULLANIM ŞARTLARI

Kiralanan araçların, kira sürecindeki tüm trafik cezaları MÜŞTERİ tarafından ödenir. LENACARS ceza tebliğini müşteriye iletir ve müşteri itiraz etmeksizin, trafik cezası tutarını LENACARS hesabına gönderir. Müşteri dilerse ödemeyi yaptıktan sonra kendi itirazını yapabilir. Ancak trafik cezası ödemesi mutlaka LENACARS hesabına gönderilir.

a) MÜŞTERİnın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, LENACARS’a bahsedilen araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır, KİRACI aracın LENACARS tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında MÜŞTERİ ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

b) Müşterinin hatası doğrultusunda doğabilecek tüm cezalardan ve/veya aracın trafikten men edilmesi halinde doğabilecek masrafların tamamından MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

c) Kiralanan aracın tüm otopark, köprü, alt geçit, tüp geçit, otoyol, HGS vb. araç kullanımına bağlı tüm ücretli geçişler ve bunlara bağlı olan tüm kaçak geçiş cezaları ile park cezaları kiralama süresi içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenir.

d) HGS takibi LENACARS tarafından yapılır, araç iade sürecinde müşteriye tutar bilgisi verilir. Müşteri itiraz etmeksizin kendisine bildirilen HGS, kaçak geçiş, park cezası vb. tüm ödemelerini yapmak zorundadır. Kira süresi bitiminde, kira süreci içerisinde HGS, kaçak geçiş, kamu malına zarar, trafik para cezası gibi LENACARS’ a gelebilecek tüm borçlardan ve cezalardan da MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

e) Kiralanan araçların tüm akaryakıt, araç yakıtına bağlı sarf malzemeleri (adblue), MÜŞTERİ tarafından ödenir.

f) Araç iç ve dış temizliği yapılarak teslim edilmektedir. İade esnasında aynı şekilde temiz olarak iade edilecektir. Temizliği yapılmamış şekilde aracın iadesi söz konusu olursa iç, dış temizlik ücreti (300 TL) gerekli hallerde ise detaylı temizlik ücreti (2.500TL) MÜŞTERİ’ye fatura edilecek, MÜŞTERİ tarafından derhal ödenecektir.

g) Muadil araç hizmeti bulunmamaktadır. MÜŞTERİ’nin muadil araç talep etmesi ya da böyle bir ihtiyacın doğması halinde MÜŞTERİ, muadil araç için de ayrıca kendisine bildirilecek olan güncel kira bedelini ödeyecektir. Ancak LENACARS’ın muadil araç sağlama konusunda sorumluluğu veya taahhüttü bulunmamaktadır.

4. SİGORTA VE SORUMLULUK

a) Araçlarda meydana gelebilecek muafiyet kapsamında olmayan hasarlarda, tek taraflı kazalarda sadece aracın, birden fazla aracın karıştığı kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte trafik kaza raporu, kaza (olay) yeri resimleri, alkol raporu, ehliyet fotokopisi gibi belgelerin düzenlenerek asıllarının veya tasdikli fotokopilerinin, kaza tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde LENACARS’a ulaştırılması gerekmektedir. Bu raporlar her türlü hasarda sigorta teminatından faydalanabilmek için gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde kaza sonucu ortaya çıkan hasar onarım bedeli/bedelleri ve aracın tamirde geçen günlerine ait kira bedeli MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Ayrıca kaza sonucu oluşacak karşı tarafın hasar onarım, hak mahrumiyeti veya tek taralı kazalarda oluşacak tüm karşı taraf Mali Mesuliyeti MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Taraflar, trafik kaza tutanağı bulunmayan her türlü hasar, zarar ziyanın MÜŞTERİ tarafından karşılanacağı hususunda anlaşmışlardır. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

b) Sahte rapor, LENACARS’a bildirilmemiş kazalar, gerçeğe aykırı olarak bildirilmiş (kaza tutanağı olmasına rağmen, beyan hakkı kullanmak maksadıyla) kazalara ait bilgiler, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanılması, kaza yerinin terk edilmesi, kaza saatinden en geç 1 saat içinde alkol raporu alınmaması vb. hallerde, meydana gelecek hasar toplamları araçta oluşacak değer kaybı ve aracın tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri ile 3. kişilere verilmiş maddi manevi zararlar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Taraflar, trafik kaza raporlarında, MÜŞTERİ kullanıcısının herhangi bir miktar veya şekilde alkollü olarak belirtilmesi halinde oluşacak hasarların ve onarım için geçecek sürelerde işleyecek kira bedellerinin MÜŞTERİ tarafından ödeneceği hususunda anlaşmışlardır. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

c) Sigorta kapsamı dışında oluşacak her türlü kaza ve hasar durumlarında, LENACARS sigortaya başvuru yapmak zorunda olmadan, araçta oluşan hasarları ve araç değer kaybını doğrudan MÜŞTERİ ye fatura edecek ve söz konusu fatura 3 gün içerisinde MÜŞTERİ tarafından LENACARS e nakden ve defaten ödenecektir. Sahte rapor, LENACARS’a hiç bildirilmemiş kazalar, gerçeğe aykırı olarak bildirilmiş kazaların tespiti halinde MÜŞTERİ’ye ilgili aracın 1 haftalık güncel kira bedeli kadar gerçeğe aykırı bildirim nedeniyle cezai şart bedeli fatura edilecek olup, MÜŞTERİ tarafından ilgili cezai şart bedeli derhal LENACARS’a nakden ve defaten ödenecektir.

d) MÜŞTERİ’ye verilen araçta hasar oluşması halinde, MÜŞTERİ’den ayrıca araçta meydana gelen hasar tutarının %10’u oranında hasar takip bedeli alınır. MÜŞTERİ araca vermiş olduğu zarar dolayısıyla hasar takip bedelini ödemeyi peşinen kabul etmiştir.

e) Alkollü araç kullanılması, ehliyetsiz araç kullanılması, kullanıcının kaza yerini terk etmesi veya kaza saatinden en geç 1 saat içinde alkol raporu alınmaması vb. hallerde meydana gelmiş/gelecek hasar neticesinde aracın pert kabul edilmesi durumunda; aracın üretici firmasının belirlediği güncel anahtar teslim (sıfır) bedeli üzerinden sovtaj-hurda bedeli düşülerek kalan tutar MÜŞTERİ’ye fatura edilecek ve bu bedel MÜŞTERİ tarafından en geç 5 gün içerisinde LENACARS’a nakden ve defaten ödenecektir.

f) 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlıdır. Trafik sigorta poliçesinin teminatları dışında kalan hallerde zarardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

g) Araç kasko değerinin %2’si kadar kasko muafiyeti bulunmaktadır bu doğrultuda araç kasko değerinin %2’sine kadar oluşan her türlü hasardan tamamı ile müşteri sorumludur. Araç değer kaybı da hesaplanarak belirlenecek olan tutar müşteriden tahsil edilecektir. MÜŞTERİ’ye fatura edilecek bu tutar MÜŞTERİ tarafından 3 gün içerisinde LENACARS’a nakden ve defaten ödenecektir.

h) Sözleşmede belirtilen aracı kiralayan MÜŞTERİ kişi dışında herhangi birisinin aracı kullanması ve kaza halinde aracı kiralayan kişiden farklı bir kişinin ehliyetinin verilmesi durumunda kazaya karışan tüm araçlar için oluşacak hasar bedeli, karşı tarafa verilen zarar, ziyan 3.kişi mali mesuliyet vb. tüm tutarlar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

i) Aracın MÜŞTERİ tarafından kullanılmadığı zamanlarda, MÜŞTERİ olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. MÜŞTERİ, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile LENACARS ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, MÜŞTERİ araç bedelini ve diğer tüm zararları ödemeyi kabul eder.

j) Kiralanan araçların çalınması veya hurdaya çıkması durumunun MÜŞTERİ’nin kusuru ile meydana gelmesi halinde (araç üzerinde anahtar unutulması, alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, kaza yerini terk etmek, araç anahtarını vale, otopark teslim etmek vb.) MÜŞTERİ, LENACARS’ın uğrayacağı tüm zararları karşılamakla yükümlüdür. Araç kirada iken çalınması durumunda gerekli olan tüm raporların temini ve başvuruların yapılması MÜŞTERİ’ye aittir. LENACARS’a ödenecek tutar, aracın üretici firmasının belirlediği güncel anahtar teslim (sıfır) bedeli üzerinden hesaplanacak ve MÜŞTERİ’ye fatura edilecektir. Bu bedel MÜŞTERİ tarafından en geç 5 gün içerisinde LENACARS’a nakden ve defaten ödenecektir.

k) Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

l) LENACARS aracı MÜŞTERİ’den geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. m) 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir:

a. Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, lastik hasarı, jant hasarları

b. Jant kapağı ve stepne kaybı

c. Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve araç içi donanım zarar görmesi

d. Anahtar kaybı ve/veya kullanım kaynaklı anahtar zararları

e. Sigorta kapsamına girmeyen her türlü hasar ve zarar

5. TEBLİGAT

Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sözleşme aslı LENACARS tarafından muhafaza edilecektir. Toplam 5 maddeden oluşan işbu sözleşme ve EK1 araç teslim formu kiralama hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak taraflar arasında imzalanmıştır. Anlaşmazlıklar halinde sözleşme hükümlerine ve EK1’e taraflar derhal uymakla yükümlüdür.

Bu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup, münhasıran İstanbul veya Adana Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


Whatsapp Telefon